เงื่อนไขการใช้บริการขนส่งสินค้าจากจีน


1. เพื่อความสะดวกในการขนส่ง คุณลูกค้ากรุณาแจ้งประเภทสินค้าที่ต้องการส่งกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

2. การชำระเงินค่าขนส่ง คุณลูกค้ากรุณาชำระเงินเมื่อมีการเรียกเก็บค่าขนส่งจากทางบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้าหากยังไม่ได้รับการชำระค่าขนส่งอย่างถูกต้อง

3. การรับสินค้า หากคุณลูกค้าพบว่าสินค้ามีปัญหากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีหรือแจ้งภายใน3วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หากเกินเวลาที่กำหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

3.1 กรณีสินค้าประเภททั่วไป เกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย อันเกิดจากการขนส่งระหว่างประเทศ ทางบริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบ ตามมูลค่าสินค้าจริง แต่ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งของสินค้าที่สูญหาย
ยกเว้น สินค้าประเภท อย. มอก. รวมถึง กรณีเกิดจากความผิดพลาดจากทางร้านค้าจีน หรือ ขนส่งในจีน ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทุกกรณี

3.2 สินค้าที่เสียหายง่าย เช่น สินค้าประเภทเซรามิก กระเบื้อง หลอดไฟ และเครื่องแก้ว และอื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากสินค้าแตกหัก หรือ เสียหาย ทุกกรณี หากลูกค้าต้องการจัดส่งสินค้าดังกล่าว ควรแจ้งให้ร้านค้า ทำการตีลังไม้ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อสินค้า หากถึงแม้ว่าทำการตีลังไม้แล้ว สินค้าดังกล่าว เสียหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี

3.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้า หรือ กรณีสินค้ามีรอยกรีด อันเนื่องมากจากการสุ่มตรวจสอบสินค้าที่ศุลกากร

*หมายเหตุ ในกรณีสินค้าลิขสิทธิ์ หรือ สินค้าที่ทางบริษัทฯ งดนำเข้าทุกชนิด หากพบว่ามีการลักลอบนำเข้าโดยไม่แจ้งให้ทางบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีสินค้าโดนยึด และอาจเกิดปัญหาต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี รวมถึง ทางบริษัทฯ สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยให้ชดเชยค่าเสียหาย 2 เท่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

4. ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งของบริษัทฯ ระยะเวลาที่แจ้งเป็นเวลาโดยเฉลี่ยซึ่งอาจเร็วกว่าหรือช้ากว่า ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความเสียหายต่อความล่าช้าของสินค้าในทุกกรณี แต่บริษัทจะพยายามจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าโดยเร็วที่สุด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากการใช้บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้าของทางร้านค้า ซื่งหากลูกค้าไม่สามารถให้ทางร้านค้าตีลังไม้ได้ ทางบริษัทฯยินดีดำเนินการตีลังไม้เพื่อป้องกันความเสียหายและจะมีค่าใช้จ่ายในการตีลังไม้เพิ่มเติม

6. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจเช็คสินค้ากรณีจำเป็น เพื่อระบุและบันทึกสินค้า

7. กรณีลูกค้าไม่ติดต่อรับสินค้าภายใน1เดือนนับจากวันที่สินค้าเข้าโกดังไทย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขายสินค้าทอดตลาด

8. กรณีคุณลูกค้าไม่ได้ทำการแจ้งเลขแทรคเพื่อผูกกับรหัสลูกค้าไว้ เมื่อสินค้าเข้าโกดังไทยครบ 2สัปดาห์ เจ้าหน้าที่จะใส่เลขรหัสให้ โดยยึดตามข้อมูลในใบแทรคที่ติดมากับกล่องสินค้า

9. หากคุณลูกค้าเปิดรหัสและใช้บริการขนส่งกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงต่างๆ ข้างต้นทุกกรณี