เงื่อนไขการใช้บริการส่งออกสินค้าไปจีน


1. คุณลูกค้าต้องแจ้งรายการสินค้าที่ส่งออกไปจีนทุกครั้ง โดยรับรองว่าการแจ้งเป็นจริงทุกประการและยินยอมให้เปิดตรวจสอบได้

2. คุณลูกค้าต้องตรวจสอบข้อมูลการส่งสินค้าไปจีนให้ถูกต้องทุกครั้ง หากมีข้อผิดพลาด เช่น ชื่อ ที่อยู่ ผู้ส่งและผูรับ เบอร์โทรศัพท์ผิด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายทุกกรณี

3. ในการส่งของไปจีนคุณลูกค้าต้องไปเป็นผู้บรรจุหีบห่อให้เหมาะสมแข็งแรง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัตถุในหีบห่อที่บรรจุทุกกรณี

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีอันเกิดจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆ และเหตุการณ์ การเมือง สงคราม เรือล่ม รถคว่ำ อุบัติเหตุ ศุลกากร และหน่วยงานของรัฐอันเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าหรือยึดสินค้า

5. ทางบริษัทฯไม่รับขนส่งสินค้าผิดกฏหมายทุกชนิด เช่น อาวุธยุทธภัณฑ์ วัตถุอันตราย หากคุณลูกค้าฝ่าฝืน ทางบริษัทฯ มีิสิทธิ์เอาผิดและเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยให้ชดเชยเป็น2เท่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท

6. การคำนวณน้ำหนักหรือปริมาตรจุดทศนิยมส่วนที่เกินจากศูนย์ ให้ปัดขึ้นเป็นหนึ่ง

7. กรณีสินค้าทั่วไป หากสินค้าเกิดความเสียหายหรือสูญหาย อันเกิดจากการขนส่งระหว่างประเทศ ทางบริษัทฯยินดีรับผิดชอบแต่ไม่เกิน3เท่าของค่าขนส่ง (หากลูกค้าไม่ได้ทำประกันคุ้มครองสินค้า) หรือหากเกิดความผิดพลาดจากทางร้านค้าจีนหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้

8. หากคุณลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกใช้บริการของทางบริษัทฯ TCATCARGO นั้นหมายถึง ท่านได้ตกลงยอมรับทำความเข้าใจเงื่อนไขการขนส่ง และการรับประกันของบริษัท TCATCARGO แล้ว